Hoera, RIF werkt!

Nieuwsbericht | 07-01-2021

Goed nieuws voor wie er nog aan twijfelde: het Regionaal Investeringsfonds levert inderdaad een belangrijke bijdrage aan een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Op verzoek van het ministerie van OCW werd de eerste RIF-periode (2014-2018) geëvalueerd. Uit de eindevaluatie blijkt dat de samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden dankzij de RIF-projecten een duidelijk impuls heeft gekregen. Studenten die deelnamen aan een RIF-project hadden bovendien een grotere kans om werk op niveau te vinden dan hun collega-studenten.

Aandachtspunten
Natuurlijk zijn er ook lessen te leren. Aangezien de school bij veel projecten penvoerder en hoofdverantwoordelijk is, bestaat het gevaar dat de belangen van de school zwaarder wegen dan die van het bedrijfsleven. De rol van het werkveld - de private kant in de publiek-private samenwerking – en de invulling van hun commitment is vaak nog onderbelicht.

Aanbeveling
De evaluatie geeft een aantal aanbevelingen om het succes van de RIF-projecten te vergroten. Zo zou de regionale economische agenda meer leidend kunnen zijn bij de invulling van de projecten. Soms blijkt onderlinge concurrentie tussen scholen een belemmering te vormen voor het gezamenlijk indienen van RIF-aanvragen. Het ministerie zou volgens de onderzoekers een meer sturende rol kunnen spelen bij het stimuleren van de samenwerking tussen mbo-scholen in de regio.


------------------------

 

Zo’n 120 projecten ontvingen in de periode 2014-2018 subsidie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Bij al deze projecten was sprake van een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid. Het ministerie van OCW droeg ruim 100 miljoen euro bij, de samenwerkingspartners (bedrijven en overheden) investeerden meer dan 200 miljoen euro.
------------------------

 

Rol van Platform Talent voor Technologie en Katapult
Ook de ondersteunende rol van de publiek private samenwerking werd onder de loep genomen en positief beoordeeld. Goed om te horen! Maar omdat we graag zelf horen hoe en wat we kunnen verbeteren sturen we op korte termijn een korte enquête naar pps’en.

 • Nieuws

  RIF stimuleert verbreding en verdieping in focus

  Tien nieuwe subsidies kent het RIF toe in de tweede ronde van 2021. Waaronder een gezamenlijke pps van maar liefst zeven Brabantse mbo-instellingen, onder de vlag van het Kennispact mbo ...

  Lees meer
 • Nieuws

  Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

  •    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren?  •    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren? •    Waar liggen (...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF geeft nieuwe boost aan mbo

  Tien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven werden onlangs gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen on...

  Lees meer